კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

28 ივნისი, 2023
14:00 სთ
32/1
ზეპირი მოსმენა „ელექტროენერგიის გადამცემი ქსელის წესების“ დამტკიცების თაობაზე." (გადმოტანილია 16.06.2023 და 23.06.2023 სხდომებიდან)
წარადგენს: დავით თელიაშვილი, თამარ პარუნაშვილი,
32/2
ზეპირი მოსმენა „ელექტროენერგიის ბაზრის წესების დამტკიცების შესახებ“ კომისიის 2020 წლის 11 აგვისტოს №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“. (გადმოტანილია 16.06.2023 და 23.06.2023 სხდომებიდან)
წარადგენს: ანა თაქთაქიშვილი,
32/3
„ელექტროენერგეტიკის სექტორში ტარიფებისა და საფასურების გაანგარიშების მეთოდოლოგიების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 15 დეკემბრის №68 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემა." (გადმოტანილია 23.06.2023 და 27.06.2023 სხდომებიდან)
წარადგენს: გოჩა ჩიტიძე,
32/4
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოცემა (შპს „ჯიფაუერისთვის“ საჯარო მომსახურების გაწევის ვალდებულების ფარგლებში შესაბამისი საფასურის დადგენა.)
წარადგენს: ლევან ენუქიძე,
32/5
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოცემა (სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისთვის“ ელექტროენერგიის გადაცემის ტარიფის კორექტირების მიზნით)
წარადგენს: ლია გვაზავა,
32/6
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოცემა (სს „ენერგო-პრო ჯორჯიასთვის“ ელექტროენერგიის განაწილების ტარიფის კორექტირების მიზნით).
წარადგენს: ლია გვაზავა,
32/7
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ (სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისთვის“ ელექტროენერგიის გადაცემის ტარიფის კორექტირების მიზნით)
წარადგენს: ლია გვაზავა,