კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

23 ივნისი, 2023
12:00 სთ (გაგრძელება)
29/1
ზეპირი მოსმენა „ელექტროენერგიის გადამცემი ქსელის წესების“ დამტკიცების თაობაზე."
წარადგენს: დავით თელიაშვილი, თამარ პარუნაშვილი,