კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

27 ივნისი, 2023
13:00 სთ
31/1
„დანახარჯების მარეგულირებელი აუდიტის წესის დამტკიცების შესახებ“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემა.(გადმოტანილია 23.06.2023 სხდომიდან)
წარადგენს: ლია გვაზავა,
31/2
„ელექტროენერგეტიკის სექტორში ტარიფებისა და საფასურების გაანგარიშების მეთოდოლოგიების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 15 დეკემბრის №68 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემა." (გადმოტანილია 23.06.2023 სხდომიდან)
წარადგენს: გოჩა ჩიტიძე,