კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

11 სექტემბერი, 2023
15:00 სთ
43/1
ზეპირი მოსმენა „სს „ეპ ჯორჯია გენერაციის“ მიერ სალიცენზიო პირობების შესრულების შესწავლის თაობაზე (შაორჰესი)“.
წარადგენს: ნუგზარ ბერიძე,