კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

25 სექტემბერი, 2023
14:00 სთ
46/1
ზეპირი მოსმენა „სს „ეპ ჯორჯია გენერაციის“ მიერ სალიცენზიო პირობების შესრულების შესწავლის თაობაზე (შაორჰესი)“.
წარადგენს: ნუგზარ ბერიძე,