კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

10 მარტი, 2017
17/1
,,გადამცემ ქსელზე მიერთების ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების" დამტკიცების შესახებ." (გადმოტანილია 1.03.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,