კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

15 მარტი, 2017
18/1
„ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების სისტემაში ნორმატიული დანაკარგების ოდენობის გაანგარიშების წესის” დამტკიცების შესახებ.
წარადგენს: ირაკლი გალდავა,