კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

27 აპრილი, 2017
33/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარინე გოგოხიასა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№236572)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
33/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - დონალტი ლატარიას, ჯანიკო ძაძამიასა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№464042)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
33/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბონდო ლობჯანიძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№438416)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
33/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გურამ სართანიასა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№205530)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
33/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მაია ქველაძესა და სს ,,საქორგგაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№003102365204) (გადმოტანილია 19.04.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
33/6
,,ბუნებრივი გაზის ტარიფების შესახებ" საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) 2005 წლის 30 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ" კომისიის დადგენილების დამტკიცება (შპს ,,ბორჩალო+" -სთვის სახელის ცვლილების თაობაზე)
წარადგენს: ნატო კოვზირიძე,
33/7
ზეპირი მოსმენა შპს ,,პაუერ გრუპსა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(№756175582) (გადმოტანილია 19.04.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
33/8
,,მოქალაქე დავით თათარაშვილსა და შპს ,,მცხეთის წყალს“ შორის არსებული დავის შესახებ“ კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ.№551014592) (გადმოტანილია 19.04.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
33/9
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 18 სექტემბრის №20 დადგენილებით დამტკიცებულ „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) მიწოდებისა და მოხმარების წესებში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
33/10
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 26 ნოემბრის №32 დადგენილებით დამტკიცებულ „სასმელი წყლის მიწოდებისა და მოხმარების წესებში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
33/11
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
33/12
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,