ადმინისტრაციული კოდექსი

 1. ზოგადი ინფორმაცია კომისიის შესახებ
  1. კომისიის სტრუქტურა და ფუნქციების აღწერა;
  2. კომისიის საქმიანობის მარეგულირებელი დოკუმენტები;
  3. კომისიის საქმიანობის შესახებ წლიური ანგარიში;
  4. კომისიის მისია და სტრატეგია;
  5. კომისიის ბორდის წევრების შესახებ ინფორმაცია;
  6. კომისიის მისამართი, ტელეფონის ნომერი ,ფაქსი,  ელ.მისამართი და ელ.ფოსტა, ცხელი ხაზი;
  7. კომისიასთან არსებული ენერგოომბუცმენის სამსახურის ტელეფონის ნომერი და ელ.ფოსტა.
 2. საჯარო ინფორმაცია
  1. საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელი პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, სამსახურის ტელეფონი, ფაქსი,  სამსახურის ელ.ფოსტა;
  2. საჯარო ინფორმაციის გაცემასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები;
  3. ადმისტრაციული საჩივრის ფორმები/ნიმუშები და გასაჩივრების წესები.
 3. ინფორმაცია კომისიის საკადრო უზრუნველყოფის შესახებ
  1. კომისიაში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი, კონკურსის შედეგები (მხოლოდ კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა), კონკურსის შედეგების გასაჩივრების წესები და პროცედურები;
  2. ნორმატიული აქტები, რომლებიც განსაზღვრავს კომისიაში კონკურსის ჩატარების წესებს;
  3. კომისიაში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში.
 4. ინფორმაცია კომისიის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის შესახებ
  1. სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა.
 5. სამართლებრივი აქტები
  1. კომისიის საქმიანობასთან უშუალოდ დაკავშირებული ნომარატიული აქტები;
  2. კომისიის მიერ გამოცემული ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტები;
  3. კომისიის მიერ გამოცემული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტები.

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი