მარეგულირებელი სადგურები

მარეგულირებელი ელექტროსადგურები საქართველოს ელექტროენერგეტიკულ ბაზარზე საქმიანობენ კომისიის მიერ გაცემული ლიცენზიით და კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბერს დამტკიცებული „ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ №33 დადგენილებით განსაზღვრული ფიქსირებული ტარიფით.