სამომხმარებლო ტარიფები დღგ-ს ჩათვლით

სს „საჩხერეგაზი“

 

 

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2019 - 31.12.2019

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2020 - 31.12.2022

ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) 51.447 51.415
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) 43.599 43.572
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი 1.884 1.895
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი 26.750 27.994
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი 14.965 13.683
შპს "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი"

 

საყოფაცხოვრებო ტარიფები  (მოქმედების ვადა 2021 წლიდან - 2023 წლამდე)
  ტარიფი დღგ ჩათვლით
გამრიცხველიანებული (ლარი/მ3) 0.500 თეთრი
გაუმრიცხველიანებელი (ლარი/სულზე/თვეში) 4.518 თეთრი

 

არასაყოფაცხოვრებო ტარიფები  (მოქმედების ვადა 2021 წლიდან - 2023 წლამდე)
(ლარი/მ3) 6.503 თეთრი
შპს "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომრაგების კომპანია"
საყოფაცხოვრებო ტარიფები
  ტარიფი დღგ ჩათვლით
გამრიცხველიანებული (ლარი/მ3) 0.499 თეთრი
გაუმრიცხველიანებელი (ლარი/სულზე/თვეში) 2.395 თეთრი

 

არასაყოფაცხოვრებო ტარიფები
(ლარი/მ3) 4.307 თეთრი
შპს "ბათუმის წყალი"
საყოფაცხოვრებო ტარიფები
  ტარიფი დღგ ჩათვლით
გამრიცხველიანებული (ლარი/მ3) მოქმედებს ადგილობრივი მმართველობების მიერ დადგენილი ტარიფები
გაუმრიცხველიანებელი (ლარი/სულზე/თვეში) მოქმედებს ადგილობრივი მმართველობების მიერ დადგენილი ტარიფები

 

არასაყოფაცხოვრებო ტარიფები
(ლარი/მ3) მოქმედებს ადგილობრივი მმართველობების მიერ დადგენილი ტარიფები
შპს "საჩხერის წყალკანალი"
საყოფაცხოვრებო ტარიფები
  ტარიფი დღგ ჩათვლით
გამრიცხველიანებული (ლარი/მ3) 0.422 თეთრი
გაუმრიცხველიანებელი (ლარი/სულზე/თვეში) 2.217 თეთრი

 

არასაყოფაცხოვრებო ტარიფები
(ლარი/მ3) 4.091 თეთრი
შპს "ქობულეთის წყალი"
საყოფაცხოვრებო ტარიფები
  ტარიფი დღგ ჩათვლით
გამრიცხველიანებული (ლარი/მ3) მოქმედებს ადგილობრივი მმართველობების მიერ დადგენილი ტარიფები
გაუმრიცხველიანებელი (ლარი/სულზე/თვეში) მოქმედებს ადგილობრივი მმართველობების მიერ დადგენილი ტარიფები

 

არასაყოფაცხოვრებო ტარიფები
(ლარი/მ3) მოქმედებს ადგილობრივი მმართველობების მიერ დადგენილი ტარიფები
შპს "რუსთავის წყალი"
საყოფაცხოვრებო ტარიფები  (მოქმედების ვადა 2021 წლიდან - 2023 წლამდე)
  ტარიფი დღგ ჩათვლით
გამრიცხველიანებული (ლარი/მ3) 0.500 თეთრი
გაუმრიცხველიანებელი (ლარი/სულზე/თვეში) 3.007 თეთრი

 

არასაყოფაცხოვრებო ტარიფები  (მოქმედების ვადა 2021 წლიდან - 2023 წლამდე)
(ლარი/მ3) 3.705 თეთრი
შპს "მარნეულის სოფწყალი"
საყოფაცხოვრებო ტარიფები
  ტარიფი დღგ ჩათვლით
გამრიცხველიანებული (ლარი/მ3) 0.393 თეთრი
გაუმრიცხველიანებელი (ლარი/სულზე/თვეში) 1.650 თეთრი

 

არასაყოფაცხოვრებო ტარიფები
(ლარი/მ3) 3.129 თეთრი
შპს "სოგური"
საყოფაცხოვრებო ტარიფები
  ტარიფი დღგ ჩათვლით
გამრიცხველიანებული (ლარი/მ3) 0.084 თეთრი
გაუმრიცხველიანებელი (ლარი/სულზე/თვეში) 0.999 თეთრი

 

არასაყოფაცხოვრებო ტარიფები
(ლარი/მ3) 4.903 თეთრი