სამომხმარებლო ტარიფები დღგ-ს ჩათვლით

შპს "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომრაგების კომპანია"
საყოფაცხოვრებო ტარიფები
  ტარიფი დღგ ჩათვლით
გამრიცხველიანებული (ლარი/მ3) 0.499 თეთრი
გაუმრიცხველიანებელი (ლარი/სულზე/თვეში) 2.395 თეთრი

 

არასაყოფაცხოვრებო ტარიფები
(ლარი/მ3) 4.307 თეთრი
შპს "ბათუმის წყალი"
საყოფაცხოვრებო ტარიფები
  ტარიფი დღგ ჩათვლით
გამრიცხველიანებული (ლარი/მ3) მოქმედებს ადგილობრივი მმართველობების მიერ დადგენილი ტარიფები
გაუმრიცხველიანებელი (ლარი/სულზე/თვეში) მოქმედებს ადგილობრივი მმართველობების მიერ დადგენილი ტარიფები

 

არასაყოფაცხოვრებო ტარიფები
(ლარი/მ3) მოქმედებს ადგილობრივი მმართველობების მიერ დადგენილი ტარიფები
შპს "საჩხერის წყალკანალი"
საყოფაცხოვრებო ტარიფები
  ტარიფი დღგ ჩათვლით
გამრიცხველიანებული (ლარი/მ3) 0.422 თეთრი
გაუმრიცხველიანებელი (ლარი/სულზე/თვეში) 2.217 თეთრი

 

არასაყოფაცხოვრებო ტარიფები
(ლარი/მ3) 4.091 თეთრი
შპს "ქობულეთის წყალი"
საყოფაცხოვრებო ტარიფები
  ტარიფი დღგ ჩათვლით
გამრიცხველიანებული (ლარი/მ3) მოქმედებს ადგილობრივი მმართველობების მიერ დადგენილი ტარიფები
გაუმრიცხველიანებელი (ლარი/სულზე/თვეში) მოქმედებს ადგილობრივი მმართველობების მიერ დადგენილი ტარიფები

 

არასაყოფაცხოვრებო ტარიფები
(ლარი/მ3) მოქმედებს ადგილობრივი მმართველობების მიერ დადგენილი ტარიფები
შპს "რუსთავის წყალი"
საყოფაცხოვრებო ტარიფები  (მოქმედების ვადა 2021 წლიდან - 2023 წლამდე)
  ტარიფი დღგ ჩათვლით
გამრიცხველიანებული (ლარი/მ3) 0.500 თეთრი
გაუმრიცხველიანებელი (ლარი/სულზე/თვეში) 3.007 თეთრი

 

არასაყოფაცხოვრებო ტარიფები  (მოქმედების ვადა 2021 წლიდან - 2023 წლამდე)
(ლარი/მ3) 3.705 თეთრი
შპს "მარნეულის სოფწყალი"
საყოფაცხოვრებო ტარიფები
  ტარიფი დღგ ჩათვლით
გამრიცხველიანებული (ლარი/მ3) 0.393 თეთრი
გაუმრიცხველიანებელი (ლარი/სულზე/თვეში) 1.650 თეთრი

 

არასაყოფაცხოვრებო ტარიფები
(ლარი/მ3) 3.129 თეთრი
შპს "სოგური"
საყოფაცხოვრებო ტარიფები
  ტარიფი დღგ ჩათვლით
გამრიცხველიანებული (ლარი/მ3) 0.084 თეთრი
გაუმრიცხველიანებელი (ლარი/სულზე/თვეში) 0.999 თეთრი

 

არასაყოფაცხოვრებო ტარიფები
(ლარი/მ3) 4.903 თეთრი
შპს "დიღომი ვილა გაზი"

 

 

მოქმედების პერიოიდი:

27.05.2020 - 31.12.2022

ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) 50.692
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) 42.959
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი 1.895
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი 34.613
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი 6.451