სამომხმარებლო ტარიფები დღგ-ს ჩათვლით

შპს "ბათუმის წყალი"

 

საყოფაცხოვრებო ტარიფები  (მოქმედების ვადა 2024 წლიდან - 2026 წლამდე)
  სასმელი წყალი წყალარინება წყალმომარაგება
გამრიცხველიანებული (ლარი/მ3) (დღგ ჩათვლით) 0.296 0.222 0.518
გამრიცხველიანებული (ლარი/მ3) (დღგ გარეშე) 0.251 0.188 0.439
გაუმრიცხველიანებელი (ლარი/სულზე/თვეში) (დღგ ჩათვლით) 1.502 1.123 2.626
გაუმრიცხველიანებელი (ლარი/სულზე/თვეში) (დღგ გარეშე) 1.273 0.952 2.225

 

არასაყოფაცხოვრებო ტარიფები  (მოქმედების ვადა 2024 წლიდან - 2026 წლამდე)
  სასმელი წყალი წყალარინება წყალმომარაგება
(ლარი/მ3) (დღგ ჩათვლით) 3.341 2.529 5.869
(ლარი/მ3) (დღგ გარეშე) 2.831 2.143 4.974

 

საყოფაცხოვრებო ტარიფები (მოქმედების ვადა 2022 წლიდან - 2024 წლამდე)
  ტარიფი დღგ ჩათვლით
გამრიცხველიანებული (ლარი/მ3) 0.510
გაუმრიცხველიანებელი (ლარი/სულზე/თვეში) 2.626

 

არასაყოფაცხოვრებო ტარიფები (მოქმედების ვადა 2022 წლიდან - 2024 წლამდე)
(ლარი/მ3) 5.765
შპს "საჩხერის წყალკანალი"

 

საყოფაცხოვრებო ტარიფები  (მოქმედების ვადა 2024 წლიდან - 2026 წლამდე)
  სასმელი წყალი წყალარინება წყალმომარაგება
გამრიცხველიანებული (ლარი/მ3) (დღგ ჩათვლით) 1.447 0.217 1.664
გამრიცხველიანებული (ლარი/მ3) (დღგ გარეშე) 1.226 0.184 1.410
გაუმრიცხველიანებელი (ლარი/სულზე/თვეში) (დღგ ჩათვლით) 9.047 1.358 10.405
გაუმრიცხველიანებელი (ლარი/სულზე/თვეში) (დღგ გარეშე) 7.667 1.151 8.818

 

არასაყოფაცხოვრებო ტარიფები  (მოქმედების ვადა 2024 წლიდან - 2026 წლამდე)
  სასმელი წყალი წყალარინება წყალმომარაგება
(ლარი/მ3) (დღგ ჩათვლით) 3.934 0.157 4.091
(ლარი/მ3) (დღგ გარეშე) 3.334 0.133 3.467

 

საყოფაცხოვრებო ტარიფები (მოქმედების ვადა 2023 წლიდან - 2024 წლამდე)
  ტარიფი დღგ ჩათვლით
გამრიცხველიანებული (ლარი/მ3) 1.543
გაუმრიცხველიანებელი (ლარი/სულზე/თვეში) 4.923

 

არასაყოფაცხოვრებო ტარიფები (მოქმედების ვადა 2023 წლიდან - 2024 წლამდე)
(ლარი/მ3) 4.091
შპს "ქობულეთის წყალი"
საყოფაცხოვრებო ტარიფები
  ტარიფი დღგ ჩათვლით
გამრიცხველიანებული (ლარი/მ3) მოქმედებს ადგილობრივი მმართველობების მიერ დადგენილი ტარიფები
გაუმრიცხველიანებელი (ლარი/სულზე/თვეში) მოქმედებს ადგილობრივი მმართველობების მიერ დადგენილი ტარიფები

 

არასაყოფაცხოვრებო ტარიფები
(ლარი/მ3) მოქმედებს ადგილობრივი მმართველობების მიერ დადგენილი ტარიფები
შპს "მარნეულის სოფწყალი"
საყოფაცხოვრებო ტარიფები
  ტარიფი დღგ ჩათვლით
გამრიცხველიანებული (ლარი/მ3) 0.393
გაუმრიცხველიანებელი (ლარი/სულზე/თვეში) 1.650

 

არასაყოფაცხოვრებო ტარიფები
(ლარი/მ3) 3.129
შპს "სოგური"
საყოფაცხოვრებო ტარიფები
  ტარიფი დღგ ჩათვლით
გამრიცხველიანებული (ლარი/მ3) 0.084
გაუმრიცხველიანებელი (ლარი/სულზე/თვეში) 0.999

 

არასაყოფაცხოვრებო ტარიფები
(ლარი/მ3) 4.903
შპს "საგარეჯო"

 

საყოფაცხოვრებო ტარიფები  (მოქმედების ვადა 2024 წლიდან - 2026 წლამდე)
  სასმელი წყალი წყალარინება წყალმომარაგება
გამრიცხველიანებული (ლარი/მ3) (დღგ ჩათვლით) 1.610   1.610
გამრიცხველიანებული (ლარი/მ3) (დღგ გარეშე) 1.364   1.364
გაუმრიცხველიანებელი (ლარი/სულზე/თვეში) (დღგ ჩათვლით) 6,261   6.261
გაუმრიცხველიანებელი (ლარი/სულზე/თვეში) (დღგ გარეშე) 5.306   5.306

 

არასაყოფაცხოვრებო ტარიფები  (მოქმედების ვადა 2024 წლიდან - 2026 წლამდე)
  სასმელი წყალი წყალარინება წყალმომარაგება
(ლარი/მ3) (დღგ ჩათვლით) 1.610   1.610
(ლარი/მ3) (დღგ გარეშე) 1.364   1.364

 

საყოფაცხოვრებო ტარიფები  (მოქმედების ვადა 2022 წლიდან - 2024 წლამდე)
  ტარიფი დღგ ჩათვლით
გამრიცხველიანებული (ლარი/მ3) 0.995
გაუმრიცხველიანებელი (ლარი/სულზე/თვეში) 4.975

 

არასაყოფაცხოვრებო ტარიფები  (მოქმედების ვადა 2022 წლიდან - 2024 წლამდე)
(ლარი/მ3) 0.995