თბოელექტროსადგურების ტარიფები

კომისიის 2014 წლის 30 ივლისის №14 დადგენილებით დამტკიცებული „გარანტირებული სიმძლავრის საფასურის, გარანტირებული სიმძლავრის წყაროს ელექტროენერგიის წარმოების და ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორის მომსახურების ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგიის“ (დანართი №3) 141 მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე გარანტირებული სიმძლავრის წყაროს ელექტროენერგიის ტარიფის ოდენობა ყოველი საანგარიშო თვისათვის იანგარიშება შემდეგი ფორმულით:

Tცვლ – გარანტირებული სიმძლავრის წყაროს ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფი  (თეთრი /კვტსთ)

P – კომისიასთან შეთანხმებული გარანტირებული სიმძლავრის წყაროს ელექტროენერგიის წარმოებისათვის საჭირო ბუნებრივი გაზის შესყიდვის ფასი (თეთრი/მ3)

Tტრანს – კომისიის ნორმატიული აქტით დადგენილი ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი (თეთრი/მ3)

Tგანაწ – კომისიის ნორმატიული აქტით იმ განაწილების ლიცენზიატისათვის დადგენილი ბუნებრივი გაზის განაწილების ტარიფი (თეთრი/მ3), რომლის მფლობელობაში არსებულ გამანაწილებელ ქსელზე არის მიერთებული გარანტირებული სიმძლავრის წყარო (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)

V – გარანტირებული სიმძლავრის წყაროს მიერ საანგარიშო თვეში ელექტროენერგიის წარმოებისთვის შესყიდული ბუნებრივი გაზის ფაქტობრივი მოცულობა (მ3)

E – გარანტირებული სიმძლავრის წყაროს მიერ საანგარიშო თვეში სალტეზე გაცემული (რეალიზებული) ელექტროენერგიის ფაქტობრივი რაოდენობა (კვტსთ)

CRF – კომისიის ნორმატიული აქტით დადგენილი ელექტროენერგიის წარმოების ლიცენზიატის მიერ გადასახდელი რეგულირების საფასურის კოეფიციენტი

შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (თბილსრესის №3, 4 ბლოკები)
საანგარიშო თვე
P (თეთრი/მ3)
$/1000 მ3
$/₾
T ტრანს
(თეთრი/მ3)
T განაწ
(თეთრი/მ3)
V (მ3)
E (კვტსთ)
CRF
T ცვლ
(თეთრი/მ3)
სექტემბერი - 2020
 
ოქტომბერი - 2020
 
ნოემბერი - 2020
 
დეკემბერი - 2020
 
შპს "მტკვარი ენერჯი" (თბილსრესის №9 ბლოკი)
საანგარიშო თვე
P (თეთრი/მ3)
$/1000 მ3
$/₾
T ტრანს
(თეთრი/მ3)
T განაწ
(თეთრი/მ3)
V (მ3)
E (კვტსთ)
CRF
T ცვლ
(თეთრი/მ3)
სექტემბერი - 2020
 
ოქტომბერი - 2020
 
ნოემბერი - 2020
 
დეკემბერი - 2020
 
შპს "ჯიფაუერი"
საანგარიშო თვე
P (თეთრი/მ3)
$/1000 მ3
$/₾
T ტრანს
(თეთრი/მ3)
T განაწ
(თეთრი/მ3)
V (მ3)
E (კვტსთ)
CRF
T ცვლ
(თეთრი/მ3)
სექტემბერი - 2020
 
ოქტომბერი - 2020
 
ნოემბერი - 2020
 
დეკემბერი - 2020
 
შპს "გარდაბნის თბოსადგური"
საანგარიშო თვე
P (თეთრი/მ3)
$/1000 მ3
$/₾
T ტრანს
(თეთრი/მ3)
T განაწ
(თეთრი/მ3)
V (მ3)
E (კვტსთ)
CRF
T ცვლ
(თეთრი/მ3)
სექტემბერი - 2020
 
ოქტომბერი - 2020
 
ნოემბერი - 2020
 
დეკემბერი - 2020