საცალო მომხმარებლები

"ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის "ჰ6" პუნქტის თანახმად, საცალო მომხმარებელი არის პირი, რომელიც ბუნებრივ გაზს იღებს განაწილების ლიცენზიატის ქსელიდან, მოიხმარს მხოლოდ საკუთარი საჭიროებისათვის და არ არის პირდაპირი მომხმარებელი.