სამომხმარებლო ტარიფები დღგ-ს ჩათვლით

შპს "თბილისის ელექტრომიმწოდებელი კომპანია"
საყოფაცხოვრებო მომხმარებელთა ტარიფები, თეთრი/კვტსთ
საფეხური სამომხმარებლო ტარიფები,
დღგ-ს გარეშე
სამომხმარებლო ტარიფები,
დღგ-ს ჩათვლით
0 კვტ.სთ-დან 101 კვტ.სთ-ის ჩათვლით 15.289 18.041
101 კვტ.სთ-დან 301 კვტ.სთ-ის ჩათვლით 18.689 22.053
301 კვტ.სთ-დან და მეტი 22.489 26.537

 

არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებელთა ტარიფები, თეთრი/კვტსთ 
ძაბვა სამომხმარებლო ტარიფები,
დღგ-ს გარეშე
სამომხმარებლო ტარიფები,
დღგ-ს ჩათვლით
110-35 კვ 23.195 27.370
10–6–3.3 კვ 25.124 29.646
0.4 კვ 27.908 32.931
სს "ეპ ჯორჯია მიწოდება"
საყოფაცხოვრებო მომხმარებელთა ტარიფები, თეთრი/კვტსთ
საფეხური სამომხმარებლო ტარიფები,
დღგ-ს გარეშე
სამომხმარებლო ტარიფები,
დღგ-ს ჩათვლით
0 კვტ.სთ-დან 101 კვტ.სთ-ის ჩათვლით 15.026 17.731
101 კვტ.სთ-დან 301 კვტ.სთ-ის ჩათვლით 18.396 21.707
301 კვტ.სთ-დან და მეტი 22.226 26.227

 

არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებელთა ტარიფები, თეთრი/კვტსთ
ძაბვა სამომხმარებლო ტარიფები,
დღგ-ს გარეშე
სამომხმარებლო ტარიფები,
დღგ-ს ჩათვლით
110-35 კვ 23.955 28.267
10–6–3.3 კვ 26.169 30.879
0.4 კვ 27.085 31.960
შპს „თბილისი ენერჯი“

 

 

მოქმედების პერიოიდი:

01.07.2017 - 31.12.2018

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2019 - 31.12.2019

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2020 - 31.05.2021

მოქმედების პერიოიდი:

01.06.2021 - 31.12.2022

ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) 46.153 46.139 46.138 53.972
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) 39.113 39.101 39.100  45.739
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი 1.884 1.870 1.895  1.895
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი 26.750 28.084 26.810  33.449
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი 10.479 9.147 10.395  10.395
შპს „სოკარ ჯორჯია გაზი“

 

 

მოქმედების პერიოიდი:

01.07.2017 - 31.12.2018

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2019 - 31.12.2019

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2020-30.06.2020

მოქმედების პერიოიდი:

01.07.2020 - 31.12.2022

ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) 56.940 56.929 56.928 56.928
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) 48.254 48.245 48.244 48.244
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი 1.884 1.870 1.895 1.895
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი 26.750 25.039 25.013 9.671
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი 19.620 21.336 21.336 36.678
სს „საქორგგაზი“

 

 

მოქმედების პერიოიდი:

01.07.2017 - 31.12.2018

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2019 - 31.12.2019

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2020-30.06.2020

მოქმედების პერიოიდი:

01.07.2020 - 31.12.2022

ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) 57.011 56.999 56.990 56.990
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) 48.314 48.304 48.297 48.297
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი 1.884 1.870 1.895 1.895
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი 26.750 25.039 25.007 25.871
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი 19.680 21.395 21.395 20.531
შპს „თელავგაზი“

 

 

მოქმედების პერიოიდი:

01.08.2018 - მდე

მოქმედების პერიოიდი:

01.08.2018 - 31.12.2019

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2020 - 31.12.2021

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2022 - 31.12.2022

ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) 53.000 53.023 53.019 58.864
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) 44.915 44.935 44.931 49.885
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი 1.383 1.884 1.895 1.895
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი 29.236 26.750 20.444 29.079
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი 14.296 16.301 22.592 18.911
შპს „გასკო+“
 

მოქმედების პერიოიდი:

01.07.2020 - მდე

მოქმედების პერიოიდი:

01.07.2020 - 30.06.2021

მოქმედების პერიოიდი:

01.07.2021 - 31.12.2022

ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) 53.301 48.301 53.351
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) 45.170 40.933 45.213
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი 1.383 1.895 1.895
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი 29.236 25.766 30.046
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი 14.551 13.272 13.272
შპს „ეს ჯი გაზი“

 

 

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2021 - მდე

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2021 - 31.12.2022

ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) 53.200 48.198
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) 45.085 40.846
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი 1.383 1.895
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი 29.236 29.851
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი 14.466 9.100
შპს „გამა“

 

 

მოქმედების პერიოიდი:

01.07.2020 - მდე

მოქმედების პერიოიდი:

01.07.2020 - 31.12.2021

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2022-31.12.2022

ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ)      
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ)      
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი      
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი      
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი 5.042 1.671 1.864
შპს „ენერგია+“

 

 

მოქმედების პერიოიდი:

01.07.2020 - მდე

მოქმედების პერიოიდი:

01.07.2020 - 31.12.2022

ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ)    
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ)    
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი    
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი    
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი 10.229 6.046
შპს „გაზტრანს სერვისი“

 

ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) 48.000
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) 40.678
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი 1.895
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი 29.236
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი 10.059
შპს „ყამარი მ“

 

 

მოქმედების პერიოიდი:

01.08.2020 - მდე

მოქმედების პერიოიდი:

01.08.2020 - 30.11.2021

მოქმედების პერიოიდი:

01.12.2021 - 31.12.2022

ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) 51.000 46.000 50.995
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) 43.220 38.983 43.216
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი 1.383 1.895 1.895
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი 29.331 26.040 30.273
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი 12.506 11.048 11.048