ტრანსპორტირება

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ,,საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია” წარმოადგენს კერძო სამართლის იურიდიულ პირს, რომელიც დაფუძნებულია სს ,,საქართველოს გაზის საერთაშორისო კორპორაციის’’ მიერ, 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით . შპს “საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია” იჯარის ხელშეკრულების საფუძველზე ოპერირებას უწევს სს “საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის” კუთვნილ მაგისტრალურ გაზსადენებს და მის ინფრასტრუქტურასб საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი როვნული კომისიის მიერ გაცემული ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ლიცენზიის საფუძველზე.